Virtualization

Security

Storage

Technology

HP3

Software

Networking

Σε ένα ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, με νέες ρυθμιστικές διατάξεις, με αυξανόμενες απαιτήσεις εκ' μέρους των ασφαλιζομένων, των συνεργατών και των αντασφαλιστών, οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζονται ευέλικτα συστήματα διαχείρισης τα οποία θα τους επιτρέψουν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να επεκταθούν σε νέες αγορές.

 

Η Altec συνειδητοποιώντας τις επιχειρηματικές προκλήσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς και επιθυμώντας να συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία της μέσω αξιόπιστων μηχανογραφικών λύσεων, δημιούργησε το λογισμικό ασφαλιστικής διαχείρισηςUN.I.S.

Το UN.I.S. (Unified Insurance Software) αποτελεί το industry solution της Altec το οποίο απαντά με τον καλύτερο τρόπο στους ανωτέρω προβληματισμούς, καλύπτοντας πλήρως τις μηχανογραφικές ανάγκες των Ασφαλιστικών εταιρειών, απελευθερώνοντας αυτές από τους περιορισμούς της παλαιάς φιλοσοφίας συστημάτων. Πλήρες, ταχύτατο, εύχρηστο και ευέλικτο, προσφέροντας άριστη επιχειρησιακή λειτουργικότητα, συντελεί ουσιαστικά στη δυνατότητα ανταπόκρισης μιας Ασφαλιστικής εταιρείας στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

Πλεονεκτήματα επιλογής UN.I.S.

Στα πλεονεκτήματα επιλογής του UN.I.S. από μια ασφαλιστική εταιρεία περιλαμβάνονται:

 • Ένα μηχανογραφικό σύστημα σε μία ενιαία πλατφόρμα, με ενιαίες διαδικασίες, το οποίο καλύπτει πλήρως όλους τους κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων καθώς και κάθε τους ιδιαιτερότητα.
 • Πολυγλωσσικό και πολυνομισματικό ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των σύγχρονων εταιρειών του ευρύτερου οικονομικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον.
 • Πλήρης κάλυψη των δραστηριοτήτων κάθε κλάδου. Προσφορές, αιτήσεις ασφάλισης, underwriting, τιμολόγηση, συμβολαιοποίηση, εκδόσεις, ανανεώσεις, πρόσθετες πράξεις, ακυρώσεις, οικονομικές συνδιαλλαγές, διαχείριση εισπράξεων / ανείσπρακτων, αντασφαλιστική διαχείριση και διαχείριση ζημιών, αποτελούν τις διαδικασίες τις οποίες διαχειρίζεται με πλήρη αλληλεπίδραση και απόλυτη τάξη.
 • Μεγαλύτερη αφοσίωση και διατηρισιμότητα πελατών & συνεργατών παρέχοντας άριστες υπηρεσίες υποστήριξης, αξιοποιώντας ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίο παρέχει αναλυτική, συνεπή και real-time πληροφόρηση.
 • Υψηλή απόδοση της επένδυσης, μέσω της απορρόφησης μεγαλύτερης παραγωγής, της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, της μείωσης των λειτουργικών εξόδων, των εξόδων διανομής, υποστήριξης και εκπαίδευσης.
 • Απόλυτη προσαρμογή του συστήματος στα δεδομένα της ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Διαθέτοντας εξελιγμένη μηχανή ενσωμάτωσης business rules, ακολουθώντας δομημένους επιχειρηματικούς κανόνες, επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα την έκθεση της σε κίνδυνο και να βελτιστοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες της.
 • Δυνατότητα άμεσης αντίδρασης στον ανταγωνισμό, σε νέες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, στις νομοθετικές διατάξεις της Ε.Ε. (Solvency II) καθώς και στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των αντασφαλιστών.
 • Αύξηση πωλήσεων μέσω βελτιστοποίησης up & cross πωλήσεων. Δυνατότητα εφαρμογής ειδικών τεχνικών μάρκετινγκ για τον εντοπισμό πελατών "χαμηλού κινδύνου", την ομαδοποίηση τους σε ειδικές κατηγορίες προώθησης, την αποτελεσματικότερη διείσδυση νέων προϊόντων στην αγορά και την ανάλυση της απόδοσης των δικτύων παραγωγής. Αποτελεσματικότερη προώθηση πωλήσεων και παροχή υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών καναλιών (internet).
 • Απόλυτα πελατοκεντρικό σύστημα. Ενιαία και περιεκτική εικόνα όλων των εμπλεκομένων με την Ασφαλιστική εταιρεία, ομαδοποιώντας και συσχετίζοντας κάθε πληροφορία, ούτως ώστε να μειώνονται οι χρονοβόρες αναζητήσεις.
 • Δυνατότητα προβολής πλήρους και ενιαίας εικόνας ανά πελάτη σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόστος από την ανάπτυξη οιαδήποτε CRM συστήματος. Ολοκληρωμένη εικόνα των συμβολαίων του, των ζημιών του, των οικονομικών του υποχρεώσεων κλπ. με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης ζημιών και αποθεματικών, ορθολογικοποίηση εκτιμήσεων και αποζημιώσεων, εντοπισμός πελατών "υψηλού κινδύνου" ή και ενδεχόμενης δολιότητας. Καλύτερη εξυπηρέτηση και γρήγορη διευθέτηση αναγγελιών.
 • Αυτοματοποίηση της παραγωγής όλων των εκτυπώσεων μιας ασφαλιστικής εταιρείας (συμβόλαια, πιστοποιητικά, ενημερωτικά, επιστολές, βεβαιώσεις κλπ).
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα όλων των εμπλεκομένων με την ασφαλιστική εταιρεία, ανάλογα με τα δικαιώματα και τα όρια δικαιοδοσίας που θα τους προσφέρει η εταιρεία.
 • Η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών interfaces προσαρμοσμένων στον χρήστη, στις δεξιότητες του και στα προϊόντα τα οποία καλείται αυτός να προωθήσει, καθώς και η δημιουργία thin clients (Internet) δίνει στο UN.I.S. την δυνατότητα να "παρουσιάζεται" με διαφορετικό τρόπο αναλόγως τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται.


Υπηρεσίες ALTEC με έμφαση στο αποτέλεσμα

 

Η Altec πιστεύει ότι το τι χρειάζεται μια Ασφαλιστική εταιρεία, δεν είναι μόνο η καλύτερη ΙΤ λύση αλλά και ο καλύτερος παροχέας ΙΤ υπηρεσιών.

Το UN.I.S. ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίο παρέχει αναλυτική, συνεπή και real-time πληροφόρηση, οι ISO/ESA πιστοποιημένες διαδικασίες της εταιρείας μας, η επιτυχημένη πορεία μας και οι ικανοποιημένοι πελάτες μας στον ασφαλιστικό χώρο δημιουργούν τον καλύτερο συνδυασμό για ένα μηχανογραφικό έργο με σίγουρο αποτέλεσμα και για μία υψηλής απόδοσης και γρήγορης απόσβεσης επένδυση.

Διατηρώντας η Altec το λογισμικό της συνεχώς στην αιχμή της τεχνολογίας, και με απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης και παρέμβασης από μέρους της μηχανογράφησης της Ασφαλιστικής εταιρείας, η προσέγγιση μας συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα μιας in house μηχανογράφησης καθώς και μιας custom εφαρμογής.

Με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης (συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, τηλεφωνική και on site υποστήριξη), καθώς και με συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση, η Altec δίνει στις εταιρείες του χώρου την σιγουριά ότι θα συνεργαστούν με επιχειρηματικούς συμβούλους οι οποίοι καταλαβαίνουν και μπορούν να απαντήσουν στις ανάγκες τους και ότι η επένδυση τους θα συνεχίσει να είναι αποδοτική σε βάθος χρόνου.